Lonen en salarissen

One hanteert een stipte wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalstramien. Bij aanvang van jouw dienstverband communiceren wij met jou wanneer je betaald krijgt.

 • Wekelijks: Standaard betalen wij elke woensdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling).
 • 4-wekelijks: Indien je per 4 weken betaald krijgt, betalen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4.
 • Maandelijks: Bij maandbetaling krijg je op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaald.

Wij zijn afhankelijk van de verwerkingstijd van transacties bij banken. Houd er daarom rekening mee dat het salaris soms pas 1 of 2 dagen later op je rekening wordt bijgeschreven. Ook is er vaak vertraging van het betalingsverkeer bij banken rond de feestdagen.

Verloningskalender

Op de onderstaande kalender vind je het overzicht van onze verloningsdagen.

Download verloningskalender 2024

Vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.  Krijg je normaal wekelijks of maandelijks salaris betaald? Dan ontvang je het vakantiegeld in de eerste volle week van juni. Krijg je 4-wekelijks jouw salaris betaald? Dan ontvang je het vakantiegeld bij de eerste 4-wekelijkse verloning in juni.

Hoeveel vakantiegeld

Van je loon wordt 8,33% gereserveerd voor het vakantiegeld. Wat je netto aan vakantiegeld ontvangt is waarschijnlijk lager dan je verwacht. En wanneer er een loonbeslag ligt op je inkomen, gaat het gehele vakantiegeld naar de beslaglegger.

Waarom valt netto vakantiegeld tegen?

Je vakantiegeld wordt niet zwaarder belast dan je normale inkomen maar dit lijkt zo omdat de heffingskorting een grote impact heeft op je normale maandelijkse salaris. Het vakantiegeld profiteert niet van deze heffingskorting. Het wordt belast alsof het bovenop jouw jaarinkomen komt, dus tegen het ‘marginale tarief’. Dat is een percentage van ongeveer 37- 50 %. Op de strook heet dat het ‘bijzonder tarief’, maar eigenlijk is het geen bijzonder tarief: het is gewoon het normale tarief voor elke euro die bovenop uw standaardsalaris komt. Zoiets wordt in de regel ook met andere bonussen zoals een 13de maand gedaan.

Reserveringen en vakantiedagen

Bij uitdiensttreding wordt na 6 weken automatisch je reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald.

Loonstrook

Loonstroken ontvang je per email en kun je downloaden als je toegang hebt tot My One. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van je loonstrook nader uitgelegd. Deze uitleg is ook te downloaden als pdf.

 

Loonstrook voorbeeld
 1. Personeelsnummer. Uw administratienummer bij One.
 2. Tijdvak. Het tijdvak waarover u loon geniet (wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks).
 3. Periode. De periode waarvoor u betaald krijgt.
 4. Minimum loon. Netto equivalent van het minimumloon bij de inlener waar u werkt.
 5. Datum in dienst. De datum dat u in dienst bent getreden.
 6. Tabel. De gekozen loontijdvaktabel. Dat geeft de periode aan hoe vaak u wordt uitbetaald. Komt meestal overeen met het Tijdvak.
 7. Loonheffing. Of er wel of geen Loonheffingskorting is toegepast. Loonheffingskorting is een korting die de overheid u biedt op de belasting die u moet betalen. Dankzij de loonheffingskorting betaalt u dus minder belasting en krijgt u meer op uw bankrekening gestort.
 8. CAO. Huidige fase volgens de cao voor uitzendkrachten.
 9. Onbepaalde tijd. Of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is.
 10. Schriftelijk. Of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is.
 11. Oproep. Of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst.
 12. Werkgever. De juridisch werkgever waar u in dienst bent.
 13. Nummer loonspecificatie. Nummer van de loonstrook.
 14. Datum verloning. De datum waarop de verloning en salarisbetaling heeft plaatsgevonden.
 15. Functie en de inlenersbeloning die is toegepast.
 16. Declaratie. Het nummer van de declaratie incl. de periode waarop de declaratie betrekking heeft en de naam van de inlener waar u bent tewerkgesteld.
 17. Loon normale uren. Het totaal aan verwerkte uren in het desbetreffende tijdvak.
 18. Loon onregelmatige uren. Het totaal aan verwerkte onregelmatige uren in het desbetreffende tijdvak (indien van toepassing).
 19. Reiskostenvergoeding. Berekening van de reiskostenvergoeding die u heeft ontvangen (indien van toepassing).
 20. Vakantiedagen. Alle uitzendkrachten bouwen vakantiedagen op. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal. Op fulltime basis spaart u 25 vakantiedagen per jaar.Als u minder werkt, dan worden de vakantiedagen naar rato berekend. Meer informatie.
 21. Loonheffingen. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Uw werkgever houdt de loonheffing in op het loon. De loonheffingen zijn: loonheffing en premies voor de Algemene wetten: Aow, Aww, Aaw, Awbz, Akw. Deze bedragen worden in één bedrag geheven. Werkenden hebben te maken met de witte tabel.
 22. Gediff. Premie Wkh. De gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) die de werkgever inhoudt op uw loon.
 23. Inhouding verzekeringen. Uw bijdrage voor de ziektekostenverzekering Holland Zorg (indien van toepassing).
 24. De sector waarin u wordt verloond.
 25. Vakantiedagen. Voor al onze uitzendkrachten zijn vakantie, feestdagen, kort verzuim/bijzonder verlof en geboorteverlof geregeld in de CAO voor uitzendkrachten. Alle uitzendkrachten hebben recht op 25 vakantiedagen (op basis van een fulltime aanstelling). Op uw loonstrook worden vakantiedagen altijd aangegeven in uren en minuten. U kunt hier zien wat het oude saldo was, wat u heeft opgebouwd, hoeveel u heeft opgenomen en wat het huidige saldo is.
 26. Vakantiegeld. Als uitzendkracht heeft u recht op 8,33% vakantietoeslag van het brutoloon. Vakantiegeld wordt in principe eens per jaar uitbetaald. Dit gebeurt in de eerste volle week van juni tenzij u eerder uit dienst gaat. U ontvangt dan het reeds opgebouwde vakantiegeld automatisch 6 weken nadat u uit dienst bent gegaan.
 27. Pensioen. Als uitzendkracht bouwt u pensioen op. Hoe dit precies is geregeld is onder andere afhankelijk van het aantal gewerkte weken en het soort contract dat u heeft. Meer informatie.
 28. Arbeidskorting. De arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen en kan per jaar verschillen. Meer informatie.
 29. Nogmaals een overzicht van de opbouw en opname van uw vakantiedagen (uitgedrukt in uren en minuten).
 30. Het netto bedrag in EUR dat wij hebben overgemaakt op uw bankrekening.

Andere zaken die op een loonstrook kunnen voorkomen:

Wachtdagencompensatie. Deze compensatie komt alleen voor in fase A met beding en betreft een compensatie voor buitengewoon verlof en de wachtdag bij ziekte. De eerste twee dagen gelden als wachtdag waarvan één dag wordt gecompenseerd. Deze compensatie kunt u niet opbouwen, maar wordt standaard over uw brutoloon uitgekeerd. Afhankelijk van uw premiegroep is het percentage dat u opbouwt 0,71% Uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief) en 1,16% voor Uitzendbedrijven II (technisch en industrieel). Meer informatie.