Privacy statement

One is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Website

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

One maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft via een van onze intermediairs, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van uw intermediair, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:

 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die door of namens u worden verstrekt zoals een CV, referenties etc.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegeven?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

One legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

One doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is One met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.

Uw rechten

U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

 • om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • om onvolledige informatie compleet te maken;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij One of per e-mail via privacy@oneps.nl of One, Postbus 11766, 1001 GT Amsterdam. U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 020 – 845 1074.

Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door One, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via privacy@oneps.nl of One, Postbus 11766, 1001 GT Amsterdam. U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 020 – 845 1074

Wijzigingen

One kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de Website van One. Deze versie is bijgewerkt in januari 2020.