De inlenersbeloning is een wettelijk vastgestelde regeling in Nederland die bepaalt dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in vergelijkbare functies bij het bedrijf waar ze worden ingeleend (de inlener). Deze regeling is bedoeld om gelijke behandeling en eerlijke beloning van uitzendkrachten te waarborgen.

Inlenersbeloning en uitzendbureaus

Uitzendbureaus zijn verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Het is een term die voorkomt in de ABU-cao voor uitzendkrachten. Het houdt in dat de uitzendkracht dezelfde beloning krijgt als werknemers in dienst van de inlener (of opdrachtgever) die dezelfde werkzaamheden uitvoeren (gelijk loon voor gelijk werk). De uitzendkracht heeft vanaf zijn eerste werkdag bij een inlener recht op de inlenersbeloning.

Welke arbeidsvoorwaarden vallen onder de inlenersbeloning?

De uitzendkracht heeft recht op de inlenersbeloning, tenzij artikel 33 van de ABU CAO voor uitzendkrachten wordt toegepast. De inlenersbeloning bestaat uit de hierna volgende elementen die elk ten minste gelijk zijn aan de beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever, waar de uitzendkracht onder leiding en toezicht van die opdrachtgever zijn werkzaamheden verricht:

1. Bruto loon

Het bruto loon voor uitzendkrachten is conform de schaal waarin de werknemers met gelijkwaardige functie zijn ingedeeld.
De schaal, functie of functiegroep waar de medewerker onder valt, bepaalt het bruto loon van deze persoon. Voor uitzendkrachten moet dit loon gelijk zijn aan dat van medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Daarnaast is het salaris natuurlijk altijd minimaal gelijk aan het minimumloon.

2. ATV/ADV dagen

ATV is een afkorting van Arbeidstijdverkorting. ADV, staat voor Arbeidsduurverkorting. Waar vakantiedagen een recht zijn, is ATV/ADV niet wettelijk vastgesteld. Het kan wél in de cao van de opdrachtgever geregeld zijn.

Als de inlenersbeloning wordt toegepast heeft de uitzendkracht recht op dezelfde regeling van ADV/ATV als de werknemers in dienst bij de inlener.

3. Toeslagen

Wanneer bij opdrachtgever toeslagen van toepassing zijn, dan gelden deze ook voor uitzendkrachten die daar werken.
De cao voor uitzendkrachten zegt ook hier dat de hoogte van de toeslag gelijk moet zijn aan de toeslag die wordt ontvangen door werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld toeslagen voor:

  • Overwerk
  • Ploegendiensten
  • Onregelmatig uren of feestdagen
  • Overwerk, werken op avonduren, in weekenden
  • Verschoven werkuren
  • Werken onder fysiek belastende omstandigheden
  • Werken met lage en/of hoge temperaturen en gevaarlijke stoffen of vuil werk

4. Initiële loonsverhoging

Uitzendkrachten ontvangen initiële loonsverhogingen overeenkomstig met de initiële loonsverhogingen van werknemers met een rechtstreeks dienstverband/in dienst van de opdrachtgever. Ook hier geldt dat hiermee wordt gewaarborgd dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen als werknemers in dienst bij de inlener.

5. Periodieken

In de meeste cao’s wordt gewerkt met salarisschalen. Vaak is het zo dat wanneer iemand een jaar in dienst is deze persoon een salarisverhoging ontvangt. Dan gaat deze persoon een periodiek omhoog. Er zitten meerdere periodieken in 1 schaal. Periodieken worden voor uitzendkrachten ook volledig toegepast.

6. Onkostenvergoeding / reiskostenvergoeding

Als er in de cao van de werkgever vergoedingen van toepassing zijn, gelden die ook voor uitzendkrachten. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor zakelijke reizen of vergoedingen voor gereedschap of werkkleding. De meest voorkomende vergoeding is een vergoeding voor reiskosten.

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is € 0,21 per km. Het is vanuit de ABU niet verplicht de volledige onbelaste reiskosten te betalen. Ook hier is de cao van de opdrachtgever leidend wanneer er afspraken over gemaakt zijn.

7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd gerelateerd aan het werk

Sinds januari 2020 is de inlenersbeloning uitgebreid met de reisuren- en reistijdvergoeding. Als bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan past de uitzendonderneming deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe op de uitzendkracht. Wanneer de reisuren of reistijd van de uitzendkracht reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, dan is de regeling bij de opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing.

8. Eenmalige uitkering

Hierbij gaat het niet om periodieke uitkeringen, zoals bonussen of een dertiende maand, maar bijvoorbeeld een eenmalige uitkering die uit een CAO voortvloeit, ongeacht het doel of de reden van de uitkering.

De hoogte van de eenmalige uitkering is gelijk aan de hoogte van de eenmalige uitkering aan medewerkers in dezelfde functiegroep of in gelijkwaardige functie in dienst bij de opdrachtgever.

9. Thuiswerkvergoeding

Als een uitzendkracht vanuit huis kan werken krijgt de uitzendkracht dezelfde thuiswerkvergoeding als de werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever, ongeacht of de uitzendondernemer deze belastingvrij kan uitkeren.

10. Vaste eindejaarsuitkeringen (vanaf 01-01-2023)

In 2023 is de vaste eindejaarsuitkering toegevoegd aan de inlenersbeloning. Een vaste eindejaarsuitkering is een uitkering die periodiek wordt uitgekeerd, samenhangend met het einde van het jaar. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een 13e maand of kerstgratificatie. Als een uitkering afhankelijk is van bijvoorbeeld bedrijfsresultaat (zoals de winstdeling), van prestatie (zoals de prestatiebonus) of van het wel of niet ziek zijn geweest (zoals de verzuimbonus) betreft dit geen vaste eindejaarsuitkering. Deze uitkeringen hebben een variabel karakter.

Hoe wordt de inlenersbeloning toegepast?

De inlenersbeloning wordt toegepast op basis van de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) die van toepassing is op het inlenende bedrijf. Uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangen die in de cao zijn vastgelegd voor werknemers in vergelijkbare functies. Als er geen cao is, geldt het wettelijk minimumloon als basis.

Zijn er uitzonderingen op de inlenersbeloning?

Om de inzetbaarheid van de uitzendkracht te verhogen en een betere bemiddeling en begeleiding bij het vinden van werk mogelijk te maken, kan de uitzendkracht die behoort tot de allocatiegroep de cao-beloning ontvangen, die afwijkt van de inlenersbeloning.

Tot de allocatiegroep behoren de uitzendkrachten die:

a. door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder worden verstaan: de doelgroepen aangewezen in het kader van de Wet banenafspraak, Participatiewet, WWB en de personen die van rechtswege of overheidswege zijn aangewezen als arbeidsgehandicapten of arbeidsbeperkten.


b. geen startkwalificatie hebben behaald (geen diploma havo-, vwo-niveau, of minimaal mbo-niveau 2) en een door de uitzendonderneming aangeboden kwalificerende opleiding gaan volgen. Van een kwalificerende opleiding is sprake wanneer de opleiding gericht is op het behalen van een startkwalificatie.

Wat zijn de voordelen van de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning zorgt voor gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en eerlijke beloning voor uitzendkrachten, wat bijdraagt aan een rechtvaardigere werkomgeving. Het voorkomt oneerlijke concurrentie en stimuleert bedrijven om uitzendkrachten eerlijk te behandelen.

Wat moeten uitzendkrachten doen als ze denken dat de inlenersbeloning niet wordt nageleefd?

Uitzendkrachten die van mening zijn dat ze niet de juiste inlenersbeloning ontvangen, kunnen dit aankaarten bij hun uitzendbureau. Het uitzendbureau moet samen met het inlenende bedrijf de situatie onderzoeken en, indien nodig, de juiste correcties aanbrengen.

Waar kunnen uitzendkrachten meer informatie vinden over de inlenersbeloning?

Uitzendkrachten kunnen voor meer informatie over de inlenersbeloning terecht bij hun uitzendbureau, de cao van het inlenende bedrijf, de website van de Rijksoverheid of de SNCU.