Demissionair minister Van Gennip (SZW) heeft het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dit voorstel introduceert een nieuw toelatingsstelsel dat vanaf 1 januari 2026 in werking zal treden en verplicht is voor alle uitzendbureaus en andere uitleners zoals detacheringsbureaus, inclusief buitenlandse en organisaties waarvoor het uitlenen van personeel een nevenactiviteit is.

Aanleiding en doel toelatingsstelsel

Met het oog op de aanhoudende misstanden en de exploitatie van arbeidsmigranten door malafide uitzendbureaus, streeft dit wetsvoorstel naar een grondige regulering van de uitzendsector. Het initieert een strikter toelatingsbeleid waarbij uitleners alleen arbeidskrachten mogen uitzenden indien zij officieel zijn toegelaten. Dit beleid beoogt de bevordering van eerlijke concurrentie en de preventie van uitbuiting van uitzendkrachten

Toelatingsvereisten

  • Uitleners moeten aantonen hoe relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd;
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen;
  • Een waarborgsom van €100.000 (of €50.000 bij voorlopige toelating voor starters) storten.

Voor de toelating wordt gecontroleerd of een uitlener een werkwijze heeft voor het creëren van gelijke kansen bij werving en selectie. Die moet op papier zijn vastgelegd, evenals een procedure over hoe met discriminerende verzoeken van inleners wordt omgegaan.

Financiële zekerheid

De waarborgsom dient als financiële zekerheid en kan worden aangewend voor het betalen van eventuele boetes opgelegd door de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst.

Inleners

Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen nog maar zaken doen met uitleners die toegelaten zijn tot de markt, op straffe van een bestuurlijke boete. Inleners krijgen straks via een openbaar register inzicht in de toegelaten uitleners die rechtmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. 

Toezicht en handhaving

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de toelatingsplicht en kan boetes opleggen aan overtreders. Periodieke controles zullen plaatsvinden om naleving te waarborgen.

Overgangsperiode

Uitleners moeten uiterlijk voor 1 januari 2026 een toelating aanvragen bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), maar worden aangemoedigd om dit al vóór 1 juli 2025 te doen. Tijdens de overgangsperiode kunnen uitleners zich ook vrijwillig laten certificeren door de SNA (Stichting Normering Arbeid).

Naar verwachting zullen tussen de 14.000 en 19.500 uitleners toelating aanvragen. Het kabinet werkt nauw samen met sociale partners en de uitzendbranche om de implementatie van het stelsel zo soepel mogelijk te laten verlopen, en plant een evaluatie vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet.