fbpx
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de certificering verplicht stellen voor alle uitzendbureaus, bemiddelaars en detacheerders die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Er zijn verschillende eisen waar uitzendbureaus aan moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Het niet hebben van het certificaat kan resulteren in sancties en het verlies van de samenwerking met inleners. Het is dus belangrijk voor uitzendbureaus om zich nu al voor te bereiden op de verplichte certificering.

Certificeringstest

Doe de gratis certificeringstest!

Ontdek of jouw onderneming vanaf 1 januari 2025 verplicht gecertificeerd moet zijn en hoe hoog de waarborgsom bedraagt*.

Waarom verplichte certificering voor de uitzendbranche?

Het belangrijkste doel van de invoering van certificering is om malafide uitzendbureaus te bestrijden en betere bescherming te bieden aan kwetsbare flexwerkers, met name die uit het buitenland. Het verplicht stellen van certificering was al voorgesteld door de commissie Roemer, die het Aanjaagteam Arbeidsmigranten leidde.

Een andere belangrijke reden voor verplichte certificering is om eerlijke concurrentie te waarborgen tussen uitleners en om malafide uitzendbureaus, die zich niet aan de regels houden, te weren van de arbeidsmarkt.

Wanneer gaat de verplichte certificering in en voor welke bedrijven geldt deze?

Het kabinet wil certificering vanaf 1 januari 2025 verplicht gaan stellen voor alle flexbureaus, bemiddelaars, detacheerders die in Nederland aan ‘ter beschikkingstelling van arbeid’ doen zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit betekent ook dat inleners straks alleen mogen samenwerken met bedrijven die gecertificeerd zijn.

2025 klinkt nog als ver weg. Toch zegt bijvoorbeeld de ABU dat je je nu al moet gaan voorbereiden en niet moet wachten tot de wet er is. Want je moet het certificaat voor 1 augustus 2024 aanvragen, zodat je het hopelijk voor 1 januari 2025 hebt. Als je het certificaat niet op tijd krijgt, kun je in ieder geval aantonen dat je het op tijd hebt aangevraagd.

De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat mensen zich aan de regels houden, bijvoorbeeld door te controleren op de werkvloer. Zij kan optreden door sancties op te leggen. Het kabinet heeft veel geld gereserveerd om dit toezicht op te zetten.

Welke eisen om gecertificeerd te worden?

Momenteel bestaat er al een vrijwillige certificering: de NEN-certificering (NEN 4400-1). Echter, om malafide praktijken van uitzendbureaus effectief te kunnen bestrijden, komen er aanvullende verplichtingen, zoals:

1. Financiële zekerheid door een bankgarantie van €100.000,-

Om het certificaat te verkrijgen, moet de aanvrager een waarborgsom van €100.000,- neerleggen. Als het gaat om startende uitleners, is de bankgarantie €50.000,-. Na een periode van 4 jaar, onder de voorwaarde dat het uitzendbureau goed werkgeverschap toont en daadwerkelijk arbeidskrachten heeft uitgeleend, kan de bankgarantie komen te vervallen. Als je als uitzendondernemer al geruime tijd actief bent en je kunt aantonen dat je de afgelopen vier jaar correct geregistreerd bent bij de KvK met een Waadi-registratie, kom je in aanmerking voor vrijstelling van de bankgarantie;

2. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De rechtspersoon van de onderneming moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justitie of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd;

3. Verplichte SNF-certificering bij huisvesting van arbeidsmigranten

Als je arbeidsmigranten bemiddelt waarbij je ook de huisvesting regelt, moet je als uitzendbureau in het bezit zijn van een SNF-certificaat. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten;

4. Doorgeleidingsplicht van informatie over veiligheid op de werkplek

Dit is de wettelijke verplichting die een uitzendbureau heeft met betrekking tot het inwinnen en het verstrekken van alle relevante informatie aan een uitzendkracht zodat deze zijn of haar uitzendwerk zo veilig en goed mogelijk kan uitvoeren;

5. Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm

De arbeidsinspectie krijgt de bevoegdheid om bij een inlener een waarneming ter plaatse te doen om zo te beoordelen of de arbeidskracht betaald wordt voor zijn werkzaamheden en dat deze in overeenstemming zijn met de functie in het contract;

6. Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds.

Hoe lang geldt een certificering?

Een certificering heeft een geldigheidsduur van vier jaar en kan daarna worden verlengd. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan de bankgarantie komen te vervallen bij verlenging. Om in aanmerking te komen voor een verlenging moet gedurende vier jaar het certificaat zijn behouden en je moet aantoonbaar arbeidskrachten hebben uitgeleend. Het kabinet is van mening dat het risico op vluchtig ondernemerschap na deze periode afneemt. Voor startende uitzenders geldt een tijdelijk certificaat dat maximaal zes maanden geldig is.

Wanneer gaat de verplichte certificering voor uitzenders in?

Twee datums zijn belangrijk:

  • 1 augustus 2024: Bestaande uitzendbureaus, detacheerder en arbeidsbemiddelaars die vóór deze datum een certificaat hebben aangevraagd vallen onder het overgangsrecht. Dat betekent dat je gedurende de periode dat het nog op te richten Certificerings Instituut (CI) jouw aanvraag beoordeelt, je gewoon kunt blijven uitzenden of uitlenen ook als de datum van 1 januari 2025 al gepasseerd is. Het overgangsrecht is geldig tot het moment dat het CI een besluit heeft genomen over jouw certificeringsaanvraag.
  • 1 januari 2025: Uitzenders en arbeidsbemiddelaars die geen certificering bezitten of deze niet hebben aangevraagd voor 1 augustus 2024, mogen geen arbeidskrachten beschikbaar stellen. Doen ze dat wel, dan worden zij daarvoor ‘beboet’*.  Inleners die zakendoen met niet gecertificeerde uitzendbureaus, detacheerder of arbeidsbemiddelaars worden ook ‘beboet’. Vanaf 1 januari 2025 wordt er streng gehandhaafd door de Arbeidsinspectie.

Test certificeringsplicht

Doe de certificeringstest en ontdek of jouw onderneming vanaf 1 januari 2025 verplicht gecertificeerd moet zijn en hoe hoog de waarborgsom bedraagt.*

* Disclaimer: We stellen de informatie met constante zorg en aandacht samen. Toch is er altijd een kans dat de inhoud fouten bevat of verouderd is. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verstrekken geen advies maar informatie van algemene aard. De individuele beoordeling hangt uiteindelijk af van de concrete feiten en omstandigheden en de uiteindelijke wettekst. One People Services B.V. kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.